فناوری هوافضا برای امنیت، رفاه و افزایش کیفیت زندگی
آب و هوا --273°C

پایگاه علمی، خبری، تحلیلی کیهان نورد

گالری شماره 2

مربوط به خبر: در مراسم روز فناوری فضایی چه گذشت؟