فناوری هوافضا برای امنیت، رفاه و افزایش کیفیت زندگی
آب و هوا --273°C

پایگاه علمی، خبری، تحلیلی کیهان نورد

گالری شماره 1

مربوط به خبر: ماهواره فجر با موفقیت پرتاب شد